เงื่อนไขการให้บริการ

เว็บไซต์และบริการถูกจัดตั้งและดำเนินการโดยเครือข่าย Thaiblox และมีการให้บริการต่างๆตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชม,ใช้ประโยชน์,หรือเข้าถึง Thaiblox จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ Thaiblox มีสิทธิที่จะเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขและประกาศ รวมถึงอัตราค่าบริการของในการใช้งานเว็บไซต์และบริการของ Thaiblox คุณจะต้องทำความเข้าใจถึงสิ่งนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ หากคุณใช้งานThaibloxต่อ หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด

การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

หากคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือส่งอีเมลล์หาพวกเรา คุณกำลังสื่อสารกับพวกเราผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมลล์และ/หรือการโพสต์ปนตระกาศต่างๆบนเว็บไซต์ คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข การเตปิดเปย และการสื่อสารอื่นๆ รวมถึงยอมรับข้อกำหนดทางด้านกฎหมายที่ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับบริการนั้นๆ

ลิขสิทธิ์

Thaiblox และบริษัทลูกให้ความเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาของกันและกัน หากคุณเชื่อว่าผลงานของคุณหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องเช่นเครื่องหมายทางการค้าถูกทำซ้ำหรือละเมิดลิขสิทธิ์บนแพลทฟอร์มของเรา กรุณาติดต่อแผนกช่วยเหลือของเราเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าว

ลิขสิทธิ์และการเข้าถึงเว็บไซต์

คุณมีข้อจำกัดทางลิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้งานThaiblox เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล และห้ามดาวน์โหลดหรือดัดแปลง (นอกจากแคชของเว็บไซต์) ยกเว้นจะได้รับการอนุญาตหรือยินยอมจากThaiblox ห้ามนำเนื้อหาบนเว็บไซต์ไปใช้ในการขายต่อ(resale), ใช้ในเชิงพาณิชย์ เนื้อหาเหล่านี้ประกอบด้วยรายการสินค้า, รายละเอียดและราคาสินค้า ห้ามทำการดาวน์โหลดหรือทำสำเนาข้อมูลเพื่อประโยชน์ของธุรกิจอื่นๆ ห้ามทำเหมืองข้อมูล(data mining), โปรแกรมหุ่นยนต์, ห้ามทำการดึงข้อมูล หรือบริการรวบรวมหรือสกัดข้อมูล สำหรับเว็บไซต์หรือส่วนต่างๆของเว็บไซต์ห้ามมิให้มีการสร้างขึ้นใหม่, ทำซ้ำ, ทำสำเนา, เพื่อใช้ในประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับการอนุญาตหรือยินยอมจาก Thaiblox ห้ามมิให้ทำการวางแผนหรือใช้เทคนิคต่างๆในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ถือลิขสิทธิ์โดยThaiblox และบริษัทลูก (รวมถึงรูปภาพ, ตัวอักษร, แผนผังของหน้าต่างๆ(page layout), หรือรูปแบบ) หากไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามใช้คำอธิบายรายละเอียดของเนื้อหา (meta tags) หรือตัวอักษรอื่นๆที่ถูกซ่อนไว้ ห้ามใช้ชื่อหรือสินทรัพย์ของ Thaiblox โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตจะทำให้คุณถูกระงับการใช้งานลิขสิทธิ์ของ Thaiblox คุณสามารถสร้าง hyperlink ไปยังหน้าแรกของ Thaibloxได้ตราบใดที่ลิงก์นั้นไม่ชี้นำภาพลักษณ์ของ Thaiblox ในทางที่ผิด, ทำให้เสื่อมเสีย, หรือล่วงละเมิด ลิงก์ของคุณจะต้องทำการลบออกได้ทุกเมื่อโดยอ้างอิงจากสถานการณ์หรอเงื่อนไขที่กำหนดโดย Thaiblox ห้ามใช้โลโก้หรือกราฟฟิกที่มีลิขสิทธิ์ในลิงก์ของคุณเว้นแต่จะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Thaiblox

บัญชีของคุณ

หากคุณสมัครและจัดการบัญชีผู้ขายของคุณบนแพลทฟอร์ม Thaiblox คุณยอมรับข้อตกลงในการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการข้อมูลที่เป็นความลับสำหรับบัญชีคุณ รวมถึงจำกัดสิทธิการเข้าถึงThaibloxจากอุปกรณ์ต่างๆ และคุณจะต้องเป็นผู้รับผิด ชอบต่อทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ขายของคุณ คุณไม่มีสิทธิในการใช้เว็บไซต์หากคุณมีอายุต่ำกว่า18ปี เนื่องจากคุณอายุไม่มากพอที่จะใช้ช่องทางการชำระเงินออนไลน์ Thaibloxมีสิทธิในปฏิเสธการให้บริการ, ยกเลิกบัญชี, ลบ และ/หรือ แก้ไขการอนุญาต, และสามารถยกเลิกทุกรายการขายที่เกิดขึ้นบนแพลทฟอร์ม

หลักพื้นฐานในการยกเลิก/ปฏิเสธการให้บริการ

ผู้ใช้งานหรือผู้ขายอาจถูกยยกเลิกบัญชีหากละเมิดข้อกำหนด ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

สาเหตุที่พบได้บ่อยสำหรับการยกเลิกบัญชีประกอบด้วยสาเหตุต่อไปนี้ (แต่อาจเป็นสาเหตุอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ได้เช่นกัน)

การที่บุคลากรของ Thaiblox หรือระบบตรวจพบกิจกรรมที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง/การทุจริต (Fraud) ผ่านช่องทางการชำระเงิน ผู้ขายไม่สามารถคงไว้ซึ่งความปลอดภัยของบัญชี การไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือ ในเหตุการณ์ที่มีกรณีข้อพิพาท ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่แม่นยำ การกล่าวถึงหรือให้ลิงก์ของ Thaiblox ในที่ๆไม่ได้รับอนุญาตเช่นเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งมีบริการที่ไม่ได้รับอนุญาต การฝ่าฝืนข้อกำหนดในการให้บริการอื่นๆ

เว็บไซต์และบริการต่างๆ

Thaiblox มีลิงก์และตัวแปรพอยน์เตอร์ (Pointer) ให้แก่เว็บไซต์ต่างๆบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งข้อมูล, ผลิตภัณฑ์, หรือบริการที่อยุ่บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนี้ไม่ได้อยู่ในการควบคุมหรือดำเนินการของ Thaiblox, บริษัทแม่, บริษัทเสริม, รวมถึงบริษัทลูก เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้และบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่มีการรับประกันใดๆทั้งข้อมูลที่ถูกแสดง และที่บอกโดยนัย รวมถึงไม่ได้รับการรับรองโดยนัยทางการค้าหรือทางความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ในด้านสินค้าและบริการเสมือน Thaibloxเป็นเพียงผู้ให้บริการด้านการสื่อสารและระบบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น ไม่มีสินค้าและหรือทรัพย์สินใดๆที่ถูกขายให้แก่ผู้ซื้อโดย Thaiblox

ระบบรีวิว ความคิดเห็น การสื่อสารและเนื้อหาอื่นๆ

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถโพสต์รีวิว, ความคิดเห็น, และเนื้อหาอื่นๆรวมถึงการสื่อสารอื่นๆเช่นคำแนะนำ, ไอเดีย, ความคิดเห็น, หรือข้อมูลอื่นๆ ตราบที่เนื้อหาเหล่านั้นไม่ผิดกฎหมาย, อนาจาร, คุกคาม, หมิ่นประมาท, ละเมิดความเป็นส่วนตัว, ละเมิดสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา, หรือสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลที่สาม เนื้อหาจะต้องไม่มีไวรัส ไม่ใช่แคมเปญทางการเมือง, การชักชวนเชิงพาณิชย์, จดหมายลูกโซ่, การส่งจดหมายจำนวนมาก, หรือ/และ รูปแบบของการแสปม คุณไม่สามารถ ใช้อีเมลล์ที่ไม่มีอยู่จริง, ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของที่มาสำหรับการ์ดสินค้าหรือเนื้อหาอื่นๆ Thaibloxมีสิทธิ (แต่ไม่ได้เป็นความรับผิดชอบ/หน้าที่) ในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาเหล่านั้น แต่ไม่ได้มีการตรวจสอบเนื้อหาที่ถูกโพสต์อย่างเป็นกิจวัตร เมื่อคุณส่งเนื้อหาเข้ามาให้ระบบตรวจสอบคุณได้ยอมรับว่า Thaiblox และบริษัทลูกมีสิทธิที่ถูกต้องอย่างไม่จำกัด-ถาวร-และไม่สามารถยกเลิกได้ในการใช้, ทำขึ้นใหม่, ตีพิมพ์, แปลภาษา, สร้างรูปแบบงาน, หรือกระจายเนื้อหาดังกล่าวไปยังที่ใดก็ตาม จากการที่คุณเป็นผู้จัดสร้างเนื้อหาเหล่านั้นคุณยอมว่าให้สามารถนำไปใช้งาน/อ้างสิทธิโดยThaibloxและบริษัทลูก Thaibloxมีสิทธิแต่ไม่ใช่ภาระหน้าที่ในการสอดส่องและแก้ไข/ลบกิจกรรมหรือเนื้อหาใดๆก็ตามบนแพลทฟอร์ม เนื้อหาใดๆก็ตามที่คุณหรือบุคคลที่สามเป็นผู้โพสต์ ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของ Thaiblox

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

Thaiblox และบริษัทลูกให้ความสำคัญมากเท่าที่จะเป็นไปได้ในการให้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ อย่างไรก็ตาม Thaiblox ไม่การันตีว่ารายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาอื่นๆบนเว็บไซต์มีความถูกต้อง, ครบถ้วน เชื่อถือได้, และเป็นปัจจุบัน, หรือไม่มีข้อผิดพลาด หากคุณพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีรายละเอียดหรือเนื้อหาคุณสามารถติดต่อแจ้งปัญหาได้ที่ฝ่ายช่วยเหลือ ความสัมพันธ์ใดๆก็ตามและทั้งหมดระหว่างผลิตภัณฑ์บน Thaiblox และบุคคลที่สาม และ/หรือผลิตภัณฑ์ภายนอก ถือเป็นเรื่องบังเอิญทั้งหมด Thaiblox ไม่มีการขายหรือกักตุนสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของบุคคล ที่สามโดยตรง

นโยบายการตั้งราคาต่ำเท่าคู่แข่งทางการค้า(Price matching)

ขณะนี้เรายังไม่มีการสนับสนุนอย่างเป็นทางการต่อนโยบายการตั้งราคาต่ำดังกล่าว อย่างไรก็ตามการตั้งราคาสู้อาจเกิดขึ้นได้หากคุณติดต่อมายังทีมช่วยเหลือของเรา ซึ่งการเจรจานี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับรายกรณีและสถานการณ์นั้นๆ

การเรียกเก็บค่าบริการ

Thaiblox, เว็บไซต์, บุคลากร, และบริษัทลูก ไม่ได้เป็นผู้จัดการข้อมูลส่วนตัวในด้านการชำระเงิน การเรียกเก็บค่าบริการทั้งหมดถูกทำขึ้นผ่านผู้ให้บริการช่องทางการทำธุรกรรมออนไลน์ที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ ขณะนี้ผู้ใช้งานทุกคนมีเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น Thaiblox ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวด้านการเรียกเก็บค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ในการทำธุรกรรมผู้ซื้อจะต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนที่สินค้า/บริการจะถูกจัดส่ง ระบบของThaiblox จะยืนยันความถูกต้องของคลังสินค้า และบัญชีผู้ซื้อ-ผู้ขาย รวมถึงปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น หากระบบล้มเหลวหรือขัดข้อง ทีมช่วยเหลือของThaiblox จะเป็นผู้วัดประเมินผลและแก้ไขปัญหาต่างๆด้านการทำธุรกรรม

นโยบายการคืนเงิน

การคืนเงิน ทางเราจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้

1.ทางเราไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ หรือได้สินค้าไม่ถูกต้อง ลูกค้าสามารถแจ้งกับทางเราเพื่อขอคืนเงินได้ (โดยจะคืนเป็นเงินจริงหรือเงินในเว็บ แล้วแต่ทางเราตกลงกับลูกค้า)
2.เงินที่ได้รับมาเพื่อที่จะทำการสั่งซื้อนั้น เป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ได้รับการรับยินยอมจากเจ้าของเงิน กรณีนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้าที่ใช้เงินนั้นซื้อ ยังไม่ถูกจัดส่ง

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า

ลูกค้าจะได้รับการคืนเงินภายใน 1-3 วัน หลังจากที่เราได้รับแจ้งจากทางลูกค้าและได้ดำเนินการตรวจสอบเสร็จแล้ว

นโยบายการยกเลิก

กรณีที่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้หรือไม่ได้ ?
· ลูกค้าจะสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อทางร้านยังไม่ได้ทำการจัดส่งสินค้า แต่จะคืนเป็นเงินในเว็บ

ข้อตกลงในการเป็นผู้ซื้อ

หากคุณต้องการสั่งซื้อสินค้า และ/หรือบริการผ่านทาง Thaiblox คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดด้านล่างสี้ หรือถึงข้อกำหนดอื่นๆทั้งหมดในข้อตกลงนี้

คุณจะต้องมีอายุอย่างน้อยสิบแปด (18) ปีในการใช้บริการ หากคุณอายุต่ำกว่ากำหนดจะต้องให้พ่อแม่ หรือผู้ปกครองของคุณสั่งซื้อแทน คุณจะต้องแจ้งให้ทางทีมงานทราบภายในสามวันสำหรับสินค้าที่สูญหายหรือไม่ได้รับ หากช้ากว่ากำหนดคุณจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ และจะไม่ได้รับการคืนเงินสำหรับสินค้าหรือบริการที่คุณสั่งซื้อ คุณจะได้รับการคืนเงินต่อเมื่อคุณไม่ได้รับสินค้า หากคุณทำการปฏิเสธการชำระเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือกระทำการเป็นผู้ว่าจ้างที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงบัญชีของคุณจะถูกระงับ และปฏิเสธการให้บริการ รวมถึงติดแบล็คลิสต์ในระบบบัญชี รวมถึงที่อยู่อีเมลล์สำหรับการเรียกเก็บเงิน และ IP Address ข้อมูลทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การสมัครสมาชิก-การรับอีเมลล์ข่าวสาร-การทำธุรกรรม-และการมีข้อพิพาทจะต้องเป็นความจริงและแม่นยำ

Thaiblox มีหน้าที่จัดการแค่การทำธุรกรรมระหว่างผู้ขาย-ผู้ซื้อ Thaiblox จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการจัดการสินค้าหลังจากสินค้าถูกส่งถึงมือผู้ซื้อ หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงการเป็นผู้ซื้อและเงื่อนไขการให้บริการทั่วไป บัญชีของคุณจะถูกระงับ ถูกปฏิเสธการให้บริการ และ/หรือติดแบล็คลิสต์

ข้อตกลงในการเป็นผู้ขาย

หากคุณสมัครเป็นผู้ขายบน Thaiblox คุณยอมรับข้อตกลงที่จะรับประกันและเป็นตัวแทนของข้อกำหนดต่อไปนี้ รวมถึงเงื่อนไขการให้บริการทั้งหมดของเว็บไซต์

คุณจะต้องเป็นผู้จัดการหน้าร้านของคุณเองซึ่งหมายความว่า คุณจะต้องเก็บ UsernameและPassword ของคุณเป็นความลับ คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับทุกบัญชีที่คุณสมัครบน Thaiblox และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของบุคคลที่สามที่ส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์ในนามของร้านค้าคุณ ผู้ขายจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปด (18) ปียกเว้นกฎหมายท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้ของคุณมีความแตกต่างในข้อกำหนดอายุสำหรับการมีฐานะเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ (ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบจากบุคลากร Thaiblox) ผู้ขายต้องไม่ใช้เว็บไซต์หรือบริการของThaiblox ในทางที่ผิดกฎหมาย ของท้องถิ่น กฎหมายประเทศไทย และกฎหมายนานานชาติ รวมถึงต้องไม่ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานช่องทางชำระเงิน ข้อมูลทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การสมัครสมาชิก-การรับอีเมลล์ข่าวสาร-การทำธุรกรรม-และการมีข้อพิพาทจะต้องเป็นความจริงและแม่นยำ Thaiblox ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญหายของสินค้าในสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม รวมถึง รวมถึงการละเลยหน้าที่ การประนีประนอม การระงับสินทรัพย์ทางการค้าหรือการเข้าถึงโดยผู้ใช้งานที่เป็นบุคคลที่สาม

หากคุณสมัครเป็นผู้ชายและใช้งานบริการของ Thaiblox คุณซึ่งเป็นผู้ขายในที่นี้ยอมรับว่ารายการธุรกรรมที่สำเร็จใดๆก็ตามหรือทั้งหมดจะต้องถูกหักค่าบริการจากบัญชีผู้ขาย ขณะนี้ค่าธรรมเนียมสำหรับสินค้า = 5% และ 10%สำหรับกองทุน ค่าบริการจะถูกหักจากจำนวนเงิน 100%ที่ผู้ซื้อชำระเข้ามา หากคุณยอมรับข้อกำหนดนี้ หมายความว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขและให้อนุญาตผู้ให้บริการช่องทางการทำธุรกรรมออนไลน์และThaiblox ในการหักค่าธรรมเนียมจากบัญชีผู้ขายของคุณ ภาษีทั้งหมดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมนี้แล้ว ยกเว้นค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการช่องทางการทำธุรกรรมออนไลน์ (ดังที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน)

คุณซึ่งเป็นผู้ขายรับทราบและยอมรับอัตราค่าธรรมเนียม (%) ที่กำหนดโดย Thaiblox และจะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมเหล่านี้ในทุกกรณี Thaiblox สามารถเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมได้ทุกเมื่อ ผู้ขายจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงและจะได้รับแจ้งกำหนดวันที่เริ่มใช้จริง หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้คุณสามารถยกเลิกบัญชีผู้ขายของคุณได้ทันทีโดยการติดต่อไปยังทีมช่วยเหลือ หากผู้ขายยังใช้บริการของ Thaiblox หลังจากวันปรับใช้งาน หมายความว่าผู้ขายยอมรับและตกลงต่ออัตราค่าธรรมเนียมใหม่

หากผู้ขายยอมรับข้อกำหนดนี้ ผู้ขายยอมรับที่จะป้องกันและไม่สร้างความเสียหายให้แก่ Thaiblox และบุคลากร, ผู้ถือหุ้น, ผู้อำนวยการ, ผู้จัดหารทรัพยากร, ผู้ให้บริการต่างๆ, และบริษัทลูก โดยจะต้องไม่สร้างความสูญเสีย, เสียหาย, ค่าปรับ, บทลงโทษ, และการบังคับใช้ข้อกำหนดของรัฐบาล, ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากกระบวนการตัดสินคดีความหรือการเรียกร้องใดๆ, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหาร, ค่าใช้จ่ายในการบังคับใช้คดี/ดำเนินคดี, ค่าใช้จ่ายที่เป็นผลจากการกระทำใดๆก็ตาม หรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้, ค่าใช้จ่ายจากอุบัติเหตุ, เหตุการณ์ หรือ ความเคราะห์ร้ายที่เกิดขึ้นที่ใดก็ตามและด้วยสาเหตุใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นหรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ขาย

หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการเป็นผู้ขาย รวมถึงเงื่อนไขการให้บริการทั่วไป บัญชีของคุณจะถูกระงับ ปฏิเสธการให้บริการ ติดแบล็คลิสต์ และ/หรือมีผลตัดสินอื่นๆที่ขึ้นอยู่กับความรุนแรงในการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้รวมไว้ซึ่งข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ Thaiblox